လုပ္ငန္းသစ္မ်ားႏွင့္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူတို႕၏ အေျခအေန

start up Myanmarျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတင္လုပ္ကိုင္ေသာေစ်းကြက္သို႕ ၀င္ေရာက္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္တကြ အင္တာနက္ တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္သူအမ်ားအျပားတိုးတက္လာသည္ဟု မွတ္ယူႏို္င္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္သူမ်ားနည္းပါးျခင္းျဖစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင္ေတာ့ အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနျပီျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာကိုအေျခခံျပီး စတင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ရာ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ Android အက္ပလိီေကးရွင္းေပါင္း ငါးရာေလာက္ ရွိေနျပီဟု Report အရသိရွိရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာသည္ အြန္လိုင္းမွ သံုးစြဲသူမ်ားပိုမိုရွာေဖြလာျခင္းမ်ားလဲ ရွိလာျပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ Kaymu, Aliexpress, Myanmarblogshop ႏွင့္ Omyanmar တို႕သည္ အြန္လိုင္း ေစ်း၀ယ္သူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ပထမေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္း သံုးခုသည္ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႕ မ်ားစြာေသာပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဟုိတယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာတခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ TechInAsia အရ လူဦးေရ ၅၁သန္းေလာက္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကို လိုအပ္ေနသူမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႕သည္ ရိုးရွင္းေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသံုးစြဲျခင္းမွတဆင့္ ယခုအခါ စမတ္ဖုန္းမ်ားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ tablets မ်ားသံုးစြဲလာျခင္းသည္ လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွလာခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းစီးပြားေရး လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားလဲ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္လဲ နည္းပညာသံုး၍စတင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းမ်ားရွိလာျပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္ ၾကီးမားေသာ တိုုးတက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစေနျပီျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သိသာေစတာကေတာ့ ကာတာ ႏိုင္ငံမွ Ooredoo ႏွင့္ ေနာ္ေဝးမွ Telenor တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည္မွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံ၏ အိုင္တီနညး္ပညာကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ နည္းပညာကိုအေျခခံေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေပၚေပါက္လာေစသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာအသံုုးျပဳေသာ အေလ့အထမ်ားလဲ ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစသည္။

အနာဂတ္မွာေတာ့ အခြင့္အလမ္းေတြကိုျမင္ေနရေပမယ့္လည္း ၾကံဳေတြ႕လာရမယ့္ ျပႆနာေတြကိုလည္း ေမ့ထားလို႕မရပါဘူး။ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈသည္ ၇% သာရွိေသးသည့္အတြက္ internet penetration ႏႈန္းသည္အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာစကားျပႆနာအေနႏွင့္လဲ အမ်ားစုဟာ အဂၤလိ္ပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးသည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အားနည္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႕အျပင္ အမ်ားစုသည္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို မရင္းႏွီးေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံရမွာ တြန္႕ဆုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားသည္လဲ ျပႆနာတခုျဖစ္ေပသည္။ စတင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးအမ်ားစုမွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဌားခမ်ားေၾကာင့္ ေငြအေျမာက္အျမား လိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလဲ ေတြ႕ရွိရသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္လဲ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ ကူညီမႈ နည္းပါးျခင္းစေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရွိေနေပသည္။

ေရရွည္ကိုေျမာ္ၾကည့္လၽွင္ျဖင့္ နည္းပညာတိုုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူအမ်ားစုသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းလက္ခံလာသည့္အေလ်ာက္ နည္းပညာကိုအေျခခံေသာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားသည္လဲ အေျခအေနေကာင္းမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈ၊ တိုးတက္လာေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏ သိရွိလာမႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုေတာ့ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *