အေတြးအေခၚပညာရွင္အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

အေတြးအေခၚပညာရွင္အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အမ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၏ ထိပ္တန္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားမွ်ေ၀ရာတြင္ ေဆာင္းပါမ်ားေရးသာျခင္း၊ သင္ၾကာေရးဗီဒီယိုမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားတနည္းနည္းျဖင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအခါ အလားအလာရွိသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သင့္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္းရွိ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားက သင့္ကို ဆရာတစ္ဆူအေနျဖင့္ စတင္ရင္းႏွီးမႈရယူ လာပါလိမ့္မည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ဆိုပါက သူတို႔၏စိတ္ထဲတြင္ သင့္ကုမၸဏီမွာ နံပါတ္တစ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။သင္ၾကားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသာ တုိးပြားလာမည္မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ကုမၸဏီကို ပိုမိုသိရွိလာၿပီး သင့္ထံတြင္ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္လည္း သင့္ထံကရမည့္ သတင္းထူးမ်ား၊ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ၾကၿပီး စီးပြားေရးစာတမ္းတြင္ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ၏အခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အခမဲ့ ထည့္သြင္းရန္ ကမ္းလွမ္းေတာင္းဆိုလာပါလိမ့္မည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ျမင့္မားလာပါမည္။ ဥပမာ၊ မိတ္ဖက္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလုိသူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွယ္ယာေရာင္းခ်လိုသူမ်ား မ်ားလာပါလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာမည္၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာသူအေနႏွင့္ ပါ၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိလာပါမည္။

ပီတာဒရက္ကာ၊ ဂ်င္ကိုးလင္း၊ မဲလ္ကိုးဂလက္၀ဲ ႏွင့္ စိသ္ဂိုဒင္းတို႔ကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔နာမည္ေက်ာ္ရသည္မွာ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္၊ သူတို႔၏ လူသိမ်ားေသာ အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေျပာသမွ်အရာေရာက္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လူအမ်ားက သူတို႔ကို ယံုၾကသည္။ ထို႔အတူ သင့္လုပ္ငန္းသည္လည္းပဲ သင္၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာဖတ္ရႈစရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို္ ဖန္တီးမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူတို႔ေအာင္ျမင္သကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Thought leadership

Translated by ‪#‎HandyWeb‬
www.handyweb4u.com

Reference: http://firstpagesage.com/thoughtleadership.html

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *