ဂ်က္မား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုက္ဆံမရွိဘူးဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မရွိပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အိပ္မက္အတြက္ ေသရဲတဲ့ လူေတြသာ ရွားပါးတာပါ။