မတ္ခ္ဇူကာဘတ္

ေျပးပါ။ လဲပါ။ သင္လဲမက်ေသးသ၍ ျမန္ျမန္ေျပးေနၿပီလို႔ မထင္ပါနဲ႔။