ေျမ၀ယ္ဖို႔အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ

House.com.mm logoGlobal Property Portal မွျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားမွ ေဖာ္ျပထားေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲေစ်းကြက္မ်ားအေၾကာင္း

 

ရန္ကုန္၊ ၂၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅: အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏို္င္ငံမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မွဴျပဳလုပ္ျခင္းက ေရရွည္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူ၍ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံျခင္းကို ေရႊ၊ေငြ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စသည္တို႔ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းထက္ ပိုမိုလံုျခံဳ စိတ္ခ်ရသည္ဟူ၍ အခိုင္အမာယံုၾကည္ၾကသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္ဆိုလွ်င္လည္း တည္ျငိမ္မွဴမရွိႏိုင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴမ်ားကသာ သင့္ရဲ႕ၾကြယ္၀မွူေတြကို အကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အိမ္၀ယ္ရန္ဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ျခံပလတ္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ House.com.mm မွ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ရသည္။

ျမန္မာ

ဂ်ပန္မွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွူမ်ားစတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မွစ၍ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ဖြံ႕ျဖိဳး ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ားမွာ ၎တို႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လွ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေျပာင္း လဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဴမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သည္ တစ္ေခတ္ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာခဲ့သည္။

ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမွူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္မွဴ ျဖစ္တည္ေစခဲ့ျပီး ဥပမာအားျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ၂ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမွဴမွာ ၇.၈ရာခိုင္ႏွဴန္း အထိျမင့္ တက္ႏို္င္ျပီး ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး နယ္ပယ္ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားပိတ္ဆို႔အေရးယူမွဴမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံတကာကုမဏၰီမ်ားျဖစ္သည့္ Walmart ႏွင့္ ကိုကာကိုလာ တို႔ကိုလည္း ျမန္မာ့ေျမေပၚသို႔ေရာက္ရွိေစႏိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့ေျမေစ်းမ်ားလည္း ရုတ္တရက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ႔ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမွဴအတြက္လိုအပ္ေနေသးသည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားမွာလည္း လက္တစ္ကမ္းတြင္က်န္ရွိေနေသးသည္။

House.com.mm ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Balaji Ramaswami မွ “ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အခက္အခဲ ေလးေတြရွိေပမယ့္လည္း ေရရွည္အတြက္ဆိုရင္ အရမ္းေကာင္းတဲ့ေစ်းကြက္တစ္ခုပါ။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေျမေတြဟာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴ အထိန္းအကြပ္ေတြအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုလဲျဖစ္ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့လဲျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔က တန္ဖိုးရွိတဲ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးတည္ရွိရာ ေနရာတစ္ခုလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ” ဟူ၍ ျမန္မာႏို္င္ငံေစ်းကြက္အားသံုးသပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပ်မ္းမွ်ေျမေစ်း – တစ္စတုရန္းမီတာလ်ွင္ ၆၀၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ

ပါကစၥတန္

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံပင္မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ေရွ႕ေျပးေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ ပါကစၥတန္မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စာမွဴကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ဘရာဇီး ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားအေျခအေနအတိုင္းျဖစ္သည္။ ယခုတြင္မူ ဘရာဇီးႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အားက်ဖြယ္အေနအထားတြင္ တည္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရအရလည္း ရုရွားႏိုင္ငံထက္ပင္ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ ဂရိႏို္င္ငံႏွင့္တန္းတူတြင္ရွိသည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံကဲ့သို႔ပင္ Stock Exchange ကစားျခင္းမ်ားထက္ပို၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။

ပါကစၥတန္၏ပ်မ္းမွ်ေျမေစ်း – တစ္စတုရန္းမီတာ လွ်င္ ၂၅၈ အေမရိကန္ေဒၚလာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ကမာၻ႔ ၂၁ႏိုင္ငံေသာ မဟာႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၂ ႏို္င္ငံမွာ အာရွတိုက္တြင္တည္ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာ မွာလည္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွဴအလွ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔လည္း သက္သာေသာ အခြန္အခမ်ားခ်ေပးထားျခင္း ႏွင့္ စက္မွဴဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဴ အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ျပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားတြင္ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာကာလမ်ားတြင္ ေျမေစ်းႏွဴန္းမ်ားမွာ မသိမသာျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္ အျခာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္္ ေျမရိုင္းမ်ားမွာ လည္းေစ်းႏွဴန္းအသင့္အတင့္သာရွိေနေသးသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပ်မ္းမွ်ေျမေစ်းႏွဴန္း – တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၂၀၉ အေမရိကန္ေဒၚလာ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ပ်မ္းမွ်ေျမေစ်းႏွဴန္း – တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၂၅၉ အေမရိကန္ေဒၚလာ

ENDS.

ABOUT LAMUDI
Launched in 2013, Lamudi is a global property portal focusing exclusively on emerging markets. The fast-growing platform is currently available in 34 countries in Asia, the Middle East, Africa and Latin America, with more than 800,000 real estate listings across its global network. The leading real estate marketplace offers sellers, buyers, landlords and renters a secure and easy-to-use platform to find or list properties online.

MEDIA CONTACT

Khin Ei Ei Htwe

Head of PR – House.com.mm

Contact +95 09 450045958

Email – joe.cylen@house.com.mm

Skype – joe.cylen

No.33, Thiri Mingalar Street, Kamayut Township, Yangon

 

Visit House.com.mm on Facebook, Google+ and LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *