ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ညီေနာင္အသင္းသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Young Leader Program (YLP) ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho: MEXT) မွ Young Leaders Programme (YLP) အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ Master of Business Administration (ပညာသင္ဆု) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

(က) ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအရည္အခ်င္းရွိသူ

(ခ) ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ (Born or after September 1981)

(ဂ) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူ (TOEFL-Ibt-100, TOEFL-PBT-600, TOEFL-CBT-250 (or) IELTS or other can convert to TOEFL or IELTS)

(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳသံုးႏွစ္ရွိသူ

(င) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ

(စ) တကၠသိုလ္၌ြဏွ ၃.၅ ႏွင့္အထက္ ေအာင္ျမင္ထားသူ

(ဆ) Young Leaders Program (YLP) 1 year Program သို႔တက္ေရာက္ရန္ လံေလာက္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသူ

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါပညာသင္ဆုအား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအမည္စာရင္းကို ေဖာျ္ပပါအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ၂၁-၉-၂၀၁၅ ရက္ (တနလၤာေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဌာနဖုန္း ၀၁-၂၃၀၁၅၅၆၊ ၂၃၀၁၅၅၇ သို႔မဟုတ္ Email: so.umfcci@gmail.com, memberaffairs@umfcci.org.mm, service.umfcci@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ပါရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက http://www.mext.go.jp/english/highered/1304786.htm တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *