မေလးရွားထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာျပပြဲ

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မေလးရွာထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာျပပြဲ

တပ္မေတာ္ခန္းမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေန႔၊ ၃၀၊ ၉၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၁၊ ၁၀၊ ၂၀၁၅

အမ်ားျပည္သူေန႔၊ ၂ ~ ၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၅

Malaysia trade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *