ပါေရတို နိယာမ

Pareto’s Law ပေရတို ဥပေဒသကို ဗယ္ဖရီဒို ပေရတို လို႔ေခၚတဲ့ အီတလီလူမ်ိဳး ေဘာဂေဗဒပညာရင္ တစ္ေယာက္က ဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၈၀/၂၀ ဥပေဒသလို႔ ေခၚတြင္ပါတယ္။ အဲဒီ ၈၀/၂၀ ဥပေဒသဟာ ၈၀ အခ်ိဳး ၂၀ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ပိုမိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပေရတိုဥပေဒသကို သံုးၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ၾကပါတယ္။Parato Law for Entrepreneurs

  • ၈၀% ေသာ ၀င္ေငြမ်ားဟာ ၂၀% ေသာ ေဖာက္သည္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ရပါတယ္။
  • ၈၀% ေသာ အရည္အေသြးမမွီပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိျခင္းဟာ ၂၀% ေသာ စက္ရံုအမွားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
  • ၈၀% ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀% ေသာ အစည္းအေ၀းခ်ိန္မ်ားမွ ခ်မွတ္ပါတယ္။
  • ၈၀% ေသာ သင္လိုခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္စားပြဲေပၚေရာက္လာတဲ့ ၂၀% စာအုပ္စာေပးေတြက ရရွိပါတယ္။
  • သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ၈၀% ဟာ သင့္အလုပ္ခ်ိန္ရဲ႕ ၂၀% ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအေရးႀကီးတဲ့ ၂၀% ကို သိဖို႔အတြက္ ဦးေစားေပးမႈအစီအစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုတာဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အေရးပါလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *